1. Docházkové kurzy – jazykové kurzy pro širokou veřejnost,  studenty a děti

  • Definice: Kurzy vypisované jazykovou agenturou HOPE Jazykový servis, s.r.o. dále jen (HOPE JAS) na blíže specifikované období, s předem stanoveným rámcovým programem a cenou pro jednoho účastníka
  • Podmínky pro účast v kurzu: věk minimálně 15 let mimo dětských kurzů
  • Minimální počet účastníků ve skupině: 5
  • Maximální počet účastníků ve skupině: 10
  • Délka vyučovací hodiny: 45 minut / 60 minut
  • Délka kurzu: Datum zahájení a ukončení výuky, stejně jako termíny, v nichž výuka neprobíhá (prázdniny, státní svátky apod.) je každoročně specifikováno v „Nabídce kurzů pro školní rok“. Celkový počet vyučovacích hodin je znám před zahájením kurzu a je po dobu konání kurzu závazný.
  • Neuskutečněná výuka: V případě absence lektora, agentura HOPE JAS zajistí odpovídající náhradu; není-li to možné, výuka se v daném termínu nekoná a agentura o této skutečnosti neprodleně vyrozumí studenty. Neuskutečněná výuka bude nahrazena v nejbližším možném termínu, nejpozději v týdnu/týdnech bezprostředně následujícím/následujících po předpokládaném termínu ukončení kurzu.
  • Absence účastníků: Není-li některý z účastníků kurzu ve výuce přítomen, ať už z jakéhokoli důvodu, nevzniká mu tím nárok na žádné finanční kompenzace. Nedostaví-li se bez předchozí domluvy s vyučujícím ani jeden z účastníků kurzu, a to ani po uplynutí 20-ti minut od řádného termínu zahájení výuky, výuka se v daném termínu nekoná. Uskutečnit výuku v náhradním termínu v tomto případě není možné.
  • Cena kurzu: Cena kurzu se řídí platným ceníkem; v ceně jsou zahrnuty doplňkové materiály používané ve výuce, nikoli však základní používaná učebnice.
  • Poskytované slevy: Absolventi jazykových kurzů pořádaných HOPE JAS mohou uplatnit slevu na každý další kurz ve výši 5%, další akční slevy s touto slevou však nelze kombinovat.
  • Dodatečné přistoupení do kurzu: V případě, že počet účastníků kurzu při jeho zahájení nedosáhl stanoveného maxima, je do již zahájeného kurzu možno přistoupit. Účastník v tomto případě hradí kurz v plné výši.
  • Platba za výuku: Platba částky pokrývající celé období konání kurzu se provádí před zahájením kurzu, nejpozději 7 dnů před započetím výuky, popřípadě v týdnu po absolvování ukázkové hodiny. Ukázková hodina je nezávazná, účtována je pouze v případě, že se zájemce rozhodne do daného kurzu přistoupit.
  • Způsob provádění plateb: Platby je možno provádět v hotovosti přímo v kanceláři agentury nebo převodem na bankovní účet agentury, nikoli však složenkou.
  • Nezahájení kurzu: Agentura si vyhrazuje právo – z důvodů technických či organizačních, zejména pak při nedostatečném počtu přihlášených platících účastníků – daný kurz nezahájit nebo předčasně ukončit. V tomto případě jsou platby za kurz vráceny v plné, respektive poměrné výši bez jakýchkoli manipulačních či storno poplatků.
  • Storno podmínky: Při předčasném ukončení studia ze strany účastníka je z kurzovného odečten storno poplatek ve výši 1500 Kč. Ukončení studia je možné provést pouze PÍSEMNĚ na adresu agentury nebo e-mailem na adresu: vyuka@jazykovyservis.cz. Pokud je doba ode dne ukončení studia do ukončení kurzu kratší než 3 měsíce, kurzovné se nevrací.
  • Reklamace: Klient uplatňuje jakoukoliv reklamaci/stížnost vždy neprodleně po jejím zjištění a to vždy PÍSEMNĚ na adresu agentury nebo e-mailem na adresu: vyuka@jazykovyservis.cz. Písemná reklamace bude mít vždy tyto náležitosti: jméno a příjmení klienta, kontaktní údaje klienta, popis předmětu reklamace. Bez výše uvedených údajů nebude reklamace jako taková nadále posuzována. Agentura HOPE JAS je povinna se k reklamaci vyjádřit do 15 dnů od jejího obdržení, pokud se s klientem nedohodne na jiné lhůtě.

Schváleno:Dne:
Mgr.Andrea Hrabáková, vedoucí jazykové školy1. 9. 2016